Lesní pedagogika je mnohem víc než jen lesní vzdělávací program

Ve srovnání se zavedenými vědami, jako je medicína, biologie nebo technologie, je "lesní výchova" velmi mladou disciplínou, která se v Česku udržuje a "kultivuje" přes 20 let a má svůj výchozí bod v lesnických školicích střediscích ve Vimperku (2001), později na střední lesnické škole v Hranicích.

Druhým, možná ještě širším pilířem je mnoho vizionářských vlastníků lesů, lesníků, učitelů a praktiků, kteří dělají les hmatatelným "všemi smysly" dětem, školám nebo stále častěji i rodinám a starším lidem.

Tato starost o pravděpodobně náš nejdůležitější ekosystém, rozmanitý a smíšený les – náš původní zdroj života od nížinných luhů až po naše hory – je pro českou duši prostě důležitá!

Téma je samozřejmé: "Les" by měl být vysvětlován "pedagogicky" dobře připraveným způsobem lidmi znalými lesa, především "nelesnímu" obyvatelstvu hravou a didakticky dobře připravenou formou, ne zdviženým ukazováčkem, ale srdcem a duší!

Historie lesní pedagogiky

Za otce lesní pedagogiky je považován americký přírodovědec a pedagog Joseph Cornell z Kalifornie, který v 60. letech 20. století vyvinul systém tzv. plynulého učení (flow learning). Je autorem knihy (Sharing nature with Children), která vyšla i v českém jazyce (Objevujeme přírodu: učení hrou a prožitkem), kde popisuje čtyři fáze k vnímání přírody:

· Probuzení nadšení

· Zaměření pozornosti

· Přímý prožitek

· Sdílení inspirace

Z USA se myšlenka Josepha Cornella dále rozšířila do Evropy, první zemí bylo Švýcarsko, které si vytvořilo vlastní koncepci lesní pedagogiky. Švýcarským vzorem se nejprve inspirovalo Německo a posléze Rakousko, odkud se v roce 2001 dostává lesní pedagogika do Čech. Rakousko má lesní pedagogiku zakotvenou v zákoně, kdy každé dítě během své školní docházky musí absolvovat alespoň jednu akci lesní pedagogiky. Lesní pedagogika se dnes realizuje v těchto zemích: Albánie, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spolková republika Německo, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

Kdo je lesní pedagog?

Lesní pedagog je odborník s lesnickým vzděláním a úspěšný absolvent certifikovaného kurzu lesní pedagogiky. Cílem lesního pedagoga je vytvoření zábavného, zajímavého a poutavého prožitku za pomoci interaktivních metod, jejich prostřednictvím se snaží přiblížit les a vše, co s ním souvisí, tak, aby došlo ke snadnému zapamatování důležitých informací.

Proč jsou akce lesní pedagogiky přínosné?

Podpora vzdělávání

Poznáte vysoce efektivní způsoby, jak propojit své žáky s přírodou. Získáte inspiraci potřebnou k tomu, aby venkovní učení bylo zábavné, dynamické, zážitkové a mělo hluboký smysl. Nabízíme prostor pro individuální rozvoj a přírodní lokality – zlepšujeme vztah k životnímu prostředí na místní úrovni.

Projektová výuka:

  • Rozvíjíme klíčové kompetence a kritické myšlení. Jde o transformativní proces učení, který až magicky vede ostatní k povznášejícím přírodním zážitkům.


Aktivity v přírodě:

  • Tyto aktivity, které jsou kreativní a zábavné, poskytují účastníkům hluboké a nezapomenutelné zážitky z přírody.


Hry v lese:

  • Poskytujeme inspirativní a radostné vzdělávací zážitky, díky nimž se ekologie stává uvědoměním, které mění život.

Předáváme účastníkům tyto hodnoty:

  • respekt k přírodě, odpovědnost,
  • toleranci, uvědomění si okolních živých bytostí a života,
  • mezigenerační solidaritu, dlouhodobé myšlení a jednání.

Doplňujeme školní vzdělávací systém a naplňuje očekávané výstupy:

  • podporujeme kreativitu a představivost,
  • spolupráci, kompetence činností,
  • sociální inteligenci, mezioborové a kritické myšlení,
  • zvídavost a soustředění.

Environmentální oblast

Přispíváme k pochopení zodpovědnosti za životní prostředí, ukazujeme roli lesů v souvislosti s klimatickými změnami, posilujeme zájem o spolupráci na trvale udržitelném lesním hospodaření, které bere ohled na to, že lesy jsou zdrojem vody, energie, biodiverzity, chrání půdu a poskytují dřevo jako obnovitelný materiál.  Péčí o lesní ekosystémy zachováme přírodní bohatství pro další generace.

Sociální sféra

Zprostředkováváme uvědomění si užitků trvale udržitelného lesního hospodaření a významu všech funkcí lesů, neprodukční hodnoty lesa (rekreace, odpočinek, emoce, estetická hodnota), zároveň pochopení lesa jako prostoru, kde pracují lidé (lesníci, myslivci, ochránci přírody). 

environmetální vzdělávání výchova a osvěta

Založeno 2017