Čím jsou programy LIGA LIŠKY BYSTROUŠKY přínosné?

 • Poznáte nové možnosti outdoorové edukace o lesním ekosystému. 
 • Posílíte lásku k přírodě a vztah k životnímu prostředí na místní úrovni. 
 • Zažijete osvědčené metody interaktivních aktivit v přírodě.
 • Pobyt v lese je zdravý, vzbuzuje pozitivní emoce, které vedou ke snadnému zapamatování získaných informací. 
 • Akce venku mají zaručený úspěch u dětí i učitelů, posilují a stmelují třídní kolektivy.
 • Vašimi lesními průvodci na cestě za objevováním přírody jsou odborníci na les, kteří mají lesnické vzdělání a praxi v lesnictví, certifikovaní lesní pedagogové, kteří naplňují podmínky pro environmentální vzdělávání výchovu a osvětu o lesním ekosystému.

Podpora vzdělávání

Poznáte vysoce efektivní způsoby, jak propojit své žáky s přírodou. Získáte inspiraci potřebnou k tomu, aby venkovní učení bylo zábavné, dynamické, zážitkové a mělo hluboký smysl. Nabízíme prostor pro individuální rozvoj a přírodní lokality – zlepšujeme vztah k životnímu prostředí na místní úrovni.

Projektová výuka:

 • Rozvíjíme klíčové kompetence a kritické myšlení. Jde o transformativní proces učení, který až magicky vede ostatní k povznášejícím přírodním zážitkům.


Aktivity v přírodě:

 • Tyto aktivity, které jsou kreativní a zábavné, poskytují účastníkům hluboké a nezapomenutelné zážitky z přírody.


Hry v lese:

 • Poskytujeme inspirativní a radostné vzdělávací zážitky, díky nimž se ekologie stává uvědoměním, které mění život.

Předáváme tyto hodnoty:

 • respekt k přírodě, odpovědnost,
 • toleranci, uvědomění si okolních živých bytostí a života,
 • mezigenerační solidaritu, dlouhodobé myšlení a jednání.

Doplňujeme školní vzdělávací systém a naplňuje očekávané výstupy:

 • podporujeme kreativitu a představivost,
 • spolupráci, kompetence činností,
 • sociální inteligenci, mezioborové a kritické myšlení,
 • zvídavost a soustředění.

Environmentální oblast

Přispíváme k pochopení zodpovědnosti za životní prostředí, ukazujeme roli lesů v souvislosti s klimatickými změnami, posilujeme zájem o spolupráci na trvale udržitelném lesním hospodaření, které bere ohled na to, že lesy jsou zdrojem vody, energie, biodiverzity, chrání půdu a poskytují dřevo jako obnovitelný materiál.  Péčí o lesní ekosystémy zachováme přírodní bohatství pro další generace.

Sociální sféra

Zprostředkováváme uvědomění si užitků trvale udržitelného lesního hospodaření a významu všech funkcí lesů, neprodukční hodnoty lesa (rekreace, odpočinek, emoce, estetická hodnota), zároveň pochopení lesa jako prostoru, kde pracují lidé (lesníci, myslivci, ochránci přírody). 

Co je lesní pedagogika?

Lesní pedagogika je mnohem víc než jen environmentální vzdělávací program

Ve srovnání se zavedenými vědami, jako je medicína, biologie nebo technologie, je "lesní pedagogika" velmi mladou disciplínou, která se v Česku udržuje a "kultivuje" přes 20 let a má svůj výchozí bod v lesnických školicích střediscích ve Vimperku (2001), později na střední lesnické škole v Hranicích.

Druhým, možná ještě širším pilířem je mnoho vizionářských vlastníků lesů, lesníků, učitelů a praktiků, kteří dělají les hmatatelným "všemi smysly" dětem, školám nebo stále častěji i rodinám a starším lidem.

Tato starost o pravděpodobně náš nejdůležitější ekosystém, rozmanitý a smíšený les – náš původní zdroj života od nížinných luhů až po naše hory – je pro českou duši prostě důležitá!

Téma je samozřejmé: "Les" by měl být vysvětlován "pedagogicky" dobře připraveným způsobem lidmi znalými lesa, především "nelesnímu" obyvatelstvu hravou a didakticky dobře připravenou formou, ne zdviženým ukazováčkem, ale srdcem a duší!

Historie lesní pedagogiky

Za otce lesní pedagogiky je považován americký přírodovědec a pedagog Joseph Cornell z Kalifornie, který v 60. letech 20. století vyvinul systém tzv. plynulého učení (flow learning). Je autorem knihy (Sharing nature with Children), která vyšla i v českém jazyce (Objevujeme přírodu: učení hrou a prožitkem), kde popisuje čtyři fáze k vnímání přírody:

· Probuzení nadšení

· Zaměření pozornosti

· Přímý prožitek

· Sdílení inspirace

Z USA se myšlenka Josepha Cornella dále rozšířila do Evropy, první zemí bylo Švýcarsko, které si vytvořilo vlastní koncepci lesní pedagogiky. Švýcarským vzorem se nejprve inspirovalo Německo a posléze Rakousko, odkud se v roce 2001 dostává lesní pedagogika do Čech. Rakousko má lesní pedagogiku zakotvenou v zákoně, kdy každé dítě během své školní docházky musí absolvovat alespoň jednu akci lesní pedagogiky. Lesní pedagogika se dnes realizuje v těchto zemích: Albánie, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spolková republika Německo, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

Kdo je lesní pedagog?

Lesní pedagog je odborník s lesnickým vzděláním a úspěšný absolvent certifikovaného kurzu lesní pedagogiky. Cílem lesního pedagoga je vytvoření zábavného, zajímavého a poutavého prožitku za pomoci interaktivních metod, jejich prostřednictvím se snaží přiblížit les a vše, co s ním souvisí, tak, aby došlo ke snadnému zapamatování důležitých informací.

environmetální vzdělávání, výchova a osvěta

Založeno 2017