PROČ JSOU PROGRAMY
O LESNÍM EKOSYSTÉMU POTŘEBNÉ?

Podpora vzdělávání

Poznáte vysoce efektivní způsoby, jak propojit své žáky s přírodou. Získáte inspiraci potřebnou k tomu, aby venkovní učení bylo zábavné, dynamické, zážitkové a mělo hluboký smysl. Nabízíme prostor pro individuální rozvoj a přírodní lokality – zlepšujeme vztah k životnímu prostředí na místní úrovni.

  • Projektová výuka:

Rozvíjíme klíčové kompetence a kritické myšlení. Jde o transformativní proces učení, který až magicky vede ostatní k povznášejícím přírodním zážitkům.

  • Aktivity v přírodě:

Tyto aktivity, které jsou kreativní a zábavné, poskytují účastníkům hluboké a nezapomenutelné zážitky z přírody.

  • Hry v lese:

Poskytujeme inspirativní a radostné vzdělávací zážitky, díky nimž se ekologie stává uvědoměním, které mění život.

Komunikujeme a předáváme dětem MŠ a žákům ZŠ tyto hodnoty:

  • respekt k přírodě, odpovědnost,
  • toleranci, uvědomění si okolních živých bytostí a života,
  • mezigenerační solidaritu, dlouhodobé myšlení a jednání.

Doplňujeme školní vzdělávací systém a naplňuje očekávané výstupy:

  • podporujeme kreativitu a představivost,
  • spolupráci, kompetence činností,
  • sociální inteligenci, mezioborové a kritické myšlení,
  • zvídavost a soustředění.

Environmentální oblast

Přispíváme k pochopení zodpovědnosti za životní prostředí, ukazujeme roli lesů v souvislosti s klimatickými změnami, posilujeme zájem o spolupráci na trvale udržitelném lesním hospodaření, které bere ohled na to, že lesy jsou zdrojem vody, energie, biodiverzity, chrání půdu a poskytují dřevo jako obnovitelný materiál.  Péčí o lesní ekosystémy zachováme přírodní bohatství pro další generace.

Sociální sféra

Zprostředkováváme uvědomění si užitků trvale udržitelného lesního hospodaření a významu všech funkcí lesů, neprodukční hodnoty lesa (rekreace, odpočinek, emoce, estetická hodnota), pochopení lesa jako prostoru, kde pracují lidé. 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta