Čím jsou naučné akce s lesníkem školám přínosné?

Podpora přírodovědného vzdělávání

Poznáte vysoce efektivní způsoby, jak propojit své žáky s přírodou. Získáte inspiraci potřebnou k tomu, aby venkovní učení bylo zábavné, dynamické, zážitkové a mělo hluboký smysl. Nabízíme prostor pro individuální rozvoj a přírodní lokality – zlepšujeme vztah k životnímu prostředí na místní úrovni.

Projektová výuka:

  • Rozvíjíme klíčové kompetence a kritické myšlení. Jde o transformativní proces učení, který až magicky vede ostatní k povznášejícím přírodním zážitkům.

Aktivity v přírodě:

  • Tyto aktivity, které jsou kreativní a zábavné, poskytují účastníkům hluboké a nezapomenutelné zážitky z přírody.

Hry v lese:

  • Poskytujeme inspirativní a radostné vzdělávací zážitky, díky nimž se ekologie stává uvědoměním, které mění život.

Rozvoj environmentálního uvědomění

Přispíváme k pochopení zodpovědnosti za životní prostředí, ukazujeme roli lesů v souvislosti s lidským životem, posilujeme zájem o spolupráci na trvale udržitelném lesním hospodaření, které bere ohled na to, že lesy jsou zdrojem vody, energie, biodiverzity, chrání půdu a poskytují dřevo jako obnovitelný materiál.  Péčí o lesní ekosystémy zachováme přírodní bohatství pro další generace.

Pochopení sociální sféry

Zprostředkováváme uvědomění si užitků trvale udržitelného lesního hospodaření a významu všech funkcí lesů, produkční (dřevo) a neprodukční hodnoty lesa (půdoochranná, vodohospodářská, klimatická, rekreační, emoční a estetická hodnota), zároveň pochopení lesa jako prostoru, kde pracují lidé, kteří o les pečují. 


Historie moderní outdoorové edukace

Za zakladatele zážitkového učení o přírodě je považován americký přírodovědec a pedagog Joseph Bharat Cornell z Kalifornie, který v 60. letech 20. století vyvinul systém tzv. plynulého učení (flow learning). 

Z USA se umění Josepha Bharata Cornella dále rozšířilo do Evropy. První zemí bylo Švýcarsko, které jej přijalo a vytvořilo si svojí vlastní koncepci učení o lese, lesníci ve Švýcarsku tak položili základy lesní pedagogiky.  Švýcarským vzorem se nejprve inspirovalo Německo a posléze Rakousko, odkud se v roce 2001 dostává lesní pedagogika do Čech. Rakousko má lesní pedagogiku zakotvenou v zákoně, kdy každé dítě během své školní docházky musí absolvovat alespoň jednu akci lesní pedagogiky. Lesní pedagogika se dnes realizuje v těchto zemích: Albánie, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spolková republika Německo, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

Lesní pedagogika jako fenomén doby

Lesníci v Evropě reagovali na potřebu vysvětlit veřejnosti význam trvale udržitelného obhospodařování lesů. Využili metody Josepha Bharata Cornella a vytvořili speciální osvětu o lesnictví. Vznikla lesní pedagogika, kterou provozují přímo lesníci. Cílem lesní pedagogy je přiblížit dětem a učitelům profesionální péči o les. Zelené katedrály tu rostou díky generacím lesníků, kteří se vzdělávají na lesnických školách. Péče o les vyžaduje toto odborné vzdělání. Les má mnoho podob od mýtiny po vzrostlý les. Citlivé vnímání této proměnlivosti lesa může být posláním lesní pedagogiky. Ve spolku Srdcem k přírodě využíváme naplno přírodovědného lesnického vzdělání k vytváření naučných programů o přírodě pro děti.

Kdo je lesní pedagog?

Lesní pedagog je odborník s lesnickým vzděláním a úspěšný absolvent certifikovaného kurzu lesní pedagogiky. Cílem lesního pedagoga je vytvoření zábavného, zajímavého a poutavého prožitku za pomoci interaktivních metod, jejich prostřednictvím se snaží přiblížit les a vše, co s ním souvisí, tak, aby došlo ke snadnému zapamatování důležitých informací.

environmetální vzdělávání, výchova a osvěta

Založeno 2017