Deset zvláštností v lesnictví

20.03.2024

Lesy na území České republiky zaujímají 2,67 mil. hektarů. V letech 1790 byla výměra lesů jen cca 1,9 mil. ha. Les je součástí kulturní krajiny, jak se rozvíjela lidská společnost, tak se postupně měnil i tlak na lesy. Do lesa z nás chodí rád asi každý. Málo kdy si, ale uvědomuje, že každý les má svého majitele, který je vázán péčí o les lesním zákonem. Největším vlastníkem lesů je stát 60%, fyzické osoby 19%, obce 17%, právnické osoby 3%, církve 2%, družstva 1%. Ročně ve všech lesích přiroste 18 mil. kubíků dříví a vytěží se cca 15 mil. kubíků. Lesní hospodářství oproti jiným odvětvím má své zvláštnosti, které by se dala shrnout do deseti základních bodů.

1. Dlouhá produkční doba. Těžit dřevo budeme až za 100 let. Za tak dlouhou dobu nevíme, co bude. Lesním zákonem máme zakotveno, že úmyslná mýtní těžba je dovolena až od věku 80 let. V současné době je průměrná doba obmýtí 115 roků.

2. Díky dlouhé produkční době těžko určujeme cenu sortimentu.

3. Les se pěstuje na nejhorších bonitních půdách. Dřeviny jsou vystaveny velkému stresu. Je to dáno historicky. Ty nejúrodnější půdy člověk využívá v zemědělství.

4. Každá dřevina má jiné ekologické požadavky. Les musíme sázet podle nároků dřevin na vodu, světlo, živiny v půdě.

5. Lesy pěstujeme ve velkém výškovém rozpětí od 200 m. n. m. až po 1200 m. n. m., vliv na porosty tak má velmi rozdílné klima, kterému musíme přizpůsobit dřevinnou skladbu a způsob hospodaření.

6. Máme velice pestrou dřevinnou skladbu, se kterou hospodaříme, cca 30 druhů dřevin.

7. Široký sortiment výrobků 15 – 20 sortimentů, který naše republika nedokáže pojmout. Z toho vyplývá nutnost exportu.

8. Lesním zákonem je umožněný veřejný přístup do všech lesů i do soukromého majetku. Možnost odnášet si vedlejší produkty, lesní plody, houby, klest.

9. Les kromě produkce dřevní hmoty plní i mimoprodukční funkce (vodohospodářskou, půdoochrannou, klimatickou, rekreační).

10. Zvěř se stahuje do lesů zemědělským a civilizačním tlakem. To má za následek škody na lesních porostech okusem zvěří.

Lesy tu budeme potřebovat zachovat i pro budoucí generace. Cílem lesního hospodáře by mělo být přenechat les v lepším stavu, než jej převzal. Pěstovat les s trvalou produkcí dřevní hmoty a zároveň zachovávat všechny mimoprodukční funkce lesa. To je dáno i lesním zákonem. Aby bylo lesní hospodaření trvale udržitelné, nesmí se vytěžit více dřeva, než přiroste.