Pro mateřské a základní školy pořádáme akce lesní pedagogiky, které vzdělávají účastníky o lesním ekosystému, posilují lásku k přírodě a životnímu prostředí.

Cíle akcí v lese

 • Zvýšit zájem o les a životní prostředí okolo nás.
 • Naučit se, jak se v lese a přírodě správně chovat.
 • Prohloubit úctu k lesu a veškerému životu v přírodě.
 • Zlepšit celkový vztah člověka k lesu a naší krajině.
 • Vyvolat úžas a obdiv z přírody.
 • Podpořit porozumění k práci lesníků a myslivců.
 • Vysvětlit si základní principy trvale udržitelného lesního hospodaření.
 • Objasnit si význam dřeva jako obnovitelné suroviny.
 • Představit si les jako ucelený ekosystém se všemi jeho funkcemi, vztahy a zákonitostmi.

Přínosy akcí v lese

 • Vzdělávání pro trvale udržitelný život. Posláním lesního hospodáře je zachovávat lesy pro budoucí generace. Snad pro tuto odpovědnost, podmíněnou důkladným poznáním přírody, je lesnické řemeslo spjato s pečlivostí, pracovitostí a osvíceností. Díky tomuto lidskému úsilí máme v České republice dostatek dřeva a rozloha lesní plochy se na území našeho státu stále zvětšuje. 
 • Učíme přemýšlet v souvislostech. Propojujeme teoretickou výuku s praxí. Lesní pedagogika rozvíjí kritické myšlení, EQ a klíčové kompetence u dětí. 
 • Vysvětlujeme, že péče o les vyžaduje odbornou celoroční péči. Lesnictví je dynamický obor, který zasahuje do více společenských oblastí. Zahrnuje přírodní vědy, biologii, ekologii, ale i vědy sociální, technické a ekonomické.
 • Poznáváme přírodu hravou a zábavnou formou. Osobní přístup a pozitivní zážitek v lese je nám prioritou nad přemírou informací. Hlavní je si akci užít, bavit se a zároveň se dozvědět nové poznatky o lese.
 • Vychováváme k morálním hodnotám. Vedeme účastníky k vzájemnému respektu a úctě jednoho k druhému, k sobě a okolí, k lesu, celé přírodě a životnímu prostředí. 

Děkujeme sponzorům a partnerům,
kteří svou velkorysou pomocí umožňují realizaci akcí lesní pedagogiky pro děti a nadále podporují naše projekty.


environmetální vzdělávání výchova a osvěta

Založeno 2017