Vychováváme k morálním hodnotám. Vedeme účastníky našich akcí k vzájemnému respektu a úctě jednoho k druhému, k sobě a okolí, k lesu, celé přírodě a životnímu prostředí.

Téma je samozřejmé: "Les" by měl být vysvětlován "pedagogicky" dobře připraveným způsobem lidmi znalými lesa (lesníky), především dětem MŠ a žákům ZŠ hravou a didakticky dobře připravenou formou, ne zdviženým ukazováčkem, ale srdcem a duší!

Tato starost o pravděpodobně náš nejdůležitější ekosystém, rozmanitý les – náš původní zdroj života od nížinných luhů až po naše hory – je pro českou duši prostě důležitá! 


Předáváme tyto hodnoty:

  • respekt k přírodě, odpovědnost,
  • toleranci, uvědomění si okolních živých bytostí a života,
  • mezigenerační solidaritu, dlouhodobé myšlení a jednání.

Doplňujeme školní vzdělávací systém a naplňujeme tyto očekávané výstupy:

  • kreativita a představivost,
  • spolupráce, kompetence činností,
  • sociální inteligence, mezioborové a kritické myšlení,
  • zvídavost a soustředění,
  • rozvoj charakteru u dětí.

Děkujeme sponzorům a partnerům, kteří svou velkorysou pomocí umožňují realizaci akcí o přírodě pro děti a nadále podporují naše projekty.

environmetální vzdělávání, výchova a osvěta

Založeno 2017